Xin Liu
President Assistant & Chairman of Baoyin Consumer Finance Co., LTD. Baoshang Bank